Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten
met betrekking tot het leveren van goederen/diensten door DMS Nederland.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt onder debiteur verstaan: een persoon of bedrijf
die met DMS Nederland een overeenkomst aangaat m.b.t. het leveren goederen/diensten.
1.3 Andere algemene voorwaarden waarnaar debiteur verwijst zijn niet van toepassing.
1.4 Afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Betaling

2.1 DMS Nederland neemt alleen bestellingen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder.

2.2 Na gedane bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk uw bevestiging.

2.3 De debiteur dient binnen 14 dagen na factuurdatum het volledige bedrag over te maken op de rekening van DMS Nederland. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan DMS Nederland de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Voorts is DMS Nederland gerechtigd (administratie)kosten bij de debiteur in rekening te brengen en zullen tevens alle te maken gerechtelijke kosten volledig worden verhaald op de debiteur.
2.4 Ook als er tussen dienstverlener/toeleverancier en de debiteur onenigheid bestaat over het product of geleverde dienst, is de debiteur gehouden aan de genoemde betalingstermijn.
Eventuele correcties zullen nadien door DMS Nederland worden doorgevoerd.

3. Annulering door DMS Nederland

3.1 Indien DMS Nederland door onvoorziene omstandigheden bestelde diensten/goederen niet kan leveren, zal DMS Nederland direct contact opnemen met de besteller en zich inspannen een oplossing te vinden. Eventuele schade/extra kosten welke de besteller
hierdoor oploopt, kunnen niet verhaalt worden op DMS Nederland.
3.2 DMS Nederland heeft ten allen tijde het recht om met onmiddelijke ingang een overeenkomst op te zeggen, indien bij een bestelling geen juiste persoons/bedrijfsgegevens zijn verstrekt.

4. Annuleringskosten

4.1 Annulering van een bestelling dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden.
Bij annulering door de besteller, is deze annuleringskosten verschuldigd.

5. Aansprakelijkheid DMS Nederland

5.1 DMS Nederland is niet aansprakelijk voor:
– schade en/of letsel door gebruik van de door ons geleverde producten/diensten.
– voor producten/diensten door derden geleverd.
– Het niet juist gebruiken van onze producten.

6. Klachten

6.1 De producten en websites van DMS Nederland zijn met de grootste zorg samengesteld.
Voor fouten en gewijzigde omstandigheden kan DMS Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mocht een debiteur toch een gerechtvaardigde klacht hebben, dient deze
dit te melden aan DMS Nederland.

6.2 DMS Nederland zal alles in het werk stellen de klacht naar tevredenheid en zo spoedig mogelijk op te lossen. DMS Nederland behoudt zich het recht om nooit over te
gaan tot restitutie tenzij anders overeengekomen.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op de overeenkomst tussen de debiteur en DMS Nederland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.